home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Veiligheid voorop

Stadskrant Rotterdam, 5 oktober 2002

Collegeprogramma 2002-2006 'Het nieuwe elan van Rotterdam.... En zo gaan we het doen':
Een harde aanpak van de onveiligheid en herstel en versterking van de sociale verbondenheid. Dat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten van het vorige week gepresenteerde collegeprogramma 'Het nieuwe elan van Rotterdam ..... en zo gaan we het doen'.

Het college van b en w is aan de ene kant vast van plan niets meer door de vingers te zien, wat verboden is als het gaat om de veiligheid in de stad. Aan de andere kant wil het college luisteren naar wat mensen in hun straat en buurt willen en daar ook naar handelen. Om het gesprek met de Rotterdammers gaande te houden, trekken leden van het college de wijken in. Niet hap, snap; maar planmatig en doorlopend. Niet met loze beloften, maar met concrete afspraken na elk bezoek.

Het collegeprogramma noemt vijf prioriteiten van beleid: veiligheid, huisvesting, onderwijs en jeugd, economische ontwikkeling en inburgeren. Per onderwerp heeft het college zich een aantal doelen gesteld met concrete resultaten, waarop de Rotterdammers hun gemeentebestuur kunnen afrekenen. Op deze pagina is in het kort iets over de plannen van het college voor de komende vier jaar te lezen. In de volgende vijf nummers van de Stadskrant, gaan we wat dieper op de vijf prioriteiten in.

Veiligheid
In 2006 zijn er geen onveilige wijken en plekken meer in Rotterdam. Dat moet het resultaat zijn van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren. De afgelopen maanden is de toon gezet voor de harde aanpak: gebiedsontzegging in Delfshaven, politie-controles op de Nieuwe Binnenweg en lik-op-stuk beleid ten aanzien van probleemjongeren in het centrum. Extra inzet van toezichthouders, cameratoezicht, conducteurs op de tram en tourniquets op de metrostations moet ervoor zorgen dat er in 2005 geen onveilige lijnen meer in het openbaar vervoer zijn.

Uiterlijk 31 december 2005 is de tippelzone aan de Keileweg gesloten. Prostituees, die zorg nodig hebben, krijgen die ook. Volgend jaar wijst het stadsbestuur ruimte in de stad aan, waar prostitutie is toegestaan. De zevenhonderd verslaafden, die voor de meeste overlast zorgen, krijgen vaste begeleiders. Voor hen komt er dag- en nachtopvang. Ze kunnen gedwongen worden opgenomen.

De gratis heroïneverstrekking wordt voortgezet en uitgebreid. De politie legt een lijst aan van criminele vreemdelingen. Bij aanhouding verdwijnen criminele illegalen in de cel. De politie werkt, in samenwerking met de landelijke overheid, mee aan het jaarlijks uitzetten van 25 personen op de lijst. Buurt- en onderhoudsteams door de hele stad houden de straten schoon en heel. Ergernissen over zwerfvuil, vuil bij containers, graffiti, wildplassen, kapot straatmeubilair en fietswrakken kunnen daardoor tot een minimum worden beperkt.

Onderwijs en jeugd
Nederlands kunnen spreken is van belang om met succes onderwijs te volgen. Het (Nederlandse) taalonderwijs krijgt de komende jaren dan ook extra aandacht. Ouders, die geen Nederlands spreken worden gestimuleerd taallessen te volgen. Ze zullen ook vaker ingezet worden om te helpen op school. Zo ontstaat er een klimaat waarin het tot gesprekken over gemeenschappelijke waarden en normen komt. Het college wil dat meer Rotterdamse leerlingen hun opleiding afmaken en daarmee hun kansen op werk vergroten. Spijbelen is vaak de voorbode van voortijdig schoolverlaten. Vandaar dat het stadsbestuur spijbelgedrag strenger gaat aanpakken. Ouders, die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen, krijgen sneller dan in het verleden ondersteuning. Consultatiebureaus in de hele stad gaan een methode hanteren om in een vroeg stadium achter eventuele problemen te komen. De ouderbijdrage voor peuterspeelzalen gaat omlaag of verdwijnt voor ouders met een minimum-inkomen. Het aantal plaatsen bij peuterspeelzalen gaat omhoog.

Het college wil de Rotterdamse jeugd aan het sporten krijgen. Vandaar dat schoolsport en jeugdvakantieprogramma's krachtig worden ondersteund. Het college is van plan topsporters nadrukkelijk bij sport- en recreatie-activiteiten in de stad te betrekken.

Huisvesting
Nieuwbouw richt zich de komende jaren op het totstandbrengen van (middel)dure en grote woningen voor de midden- en hoge inkomens. Zo krijgt de stad een evenwichtigere bevolkingssamenstelling. Erfpacht gaat tot het verleden behoren. Hierdoor wordt de stad aantrekkelijker voor burgers en bedrijven om zich er te vestigen.

Bouwprojecten in en rond het centrum en in de Noordrand krijgen voorrang. Per jaar wil het stadsbestuur 475 woningen bouwen in het centrum (inclusief de Kop van Zuid). Op die manier zal de Rotterdamse binnenstad in de loop der jaren 's avonds een minder lege, onveilige en ongezellige aanblik bieden.
In overleg met bewoners en bedrijven doen deelgemeenten voorstellen voor 'groeibriljanten'. Dit zijn plekken die belangrijk zijn voor de beleving van stad en wijk en die economische aantrekkingskracht voor de omgeving hebben. De singelprojecten zijn hiervan een goed voorbeeld. De kop van de 's Gravendijkwal kan een groeibriljant worden.

Economische ontwikkeling
Het midden- en kleinbedrijf krijgt van het college alle ruimte. Minder bureaucratie moet Rotterdam aantrekkelijk maken voor ondernemers. Het college wil in direct contact komen met de ondernemers via een electronisch loket, dat in 2003 open is. Via dit loket kaarten ondernemers knelpunten aan, waar de gemeente dan snel iets aan kan doen.


Samen met de ondernemers start de gemeente proefprojecten in vier winkelstraten en op twee bedrijventerreinen om extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt in de komende vier jaar omgevormd tot een overheids-NV. Als NV heeft de haven een sterkere marktpositie en kan de concurrentie met andere havensteden beter aan.

De werkgelegenheid wordt krachtig bevorderd. Het college koerst op een hogere uitstroom uit de bijstand van minimaal 12.000 personenen. Ook moet het percentage van doorstroom vanuit gesubsidieerd naar regulier werk omhoog van 20 nu naar 40 in 2006. De stad moet goed bereikbaar zijn. Vandaar dat het college de komende jaren een onderzoek laat doen naar de doorstroom van de belangrijkste toegangswegen: Pleinweg, Schiekade, Maasboulevard en 's Gravendijkwal. Voor wat betreft de snelwegen is het college voor aanleg van A4-noord, A13/16 en A4-zuid en verbreding van de A15.

Inburgeren
Nieuwe migranten worden verplicht een inburgeringscursus te volgen. Wie niet meedoet, krijgt een boete. 5600 al langer in Nederland verblijvende migranten komen per jaar in aanmerking om met voorrang de cursussen te volgen. Van hen is een derde werkzoekend en twee derde ouders en opvoeders van schoolgaande kinderen. De cursisten krijgen les op hun eigen niveau. Dat, extra kinderopvang en de combinatie met maatschappelijke activiteiten moeten ervoor zorgen dat de uitval beperkt blijft tot 15 procent.

Er komen speciale programma's en internationale schakelklassen voor kinderen van migranten om eventuele achterstanden weg te werken.
Opzoomeren en stadsetiquette ziet het college als belangrijke middelen om de verschillende bevolkingsgroepen te laten samen te werken aan een leefbare stad. Het college wil bevorderen dat in 2006 1600 straten meedoen aan Opzoomer Mee en dat in 2006 250 straten zich houden aan onderling gemaakte afspraken over gedrag op straat.


Meer OV Nieuws