home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Waarom is het belangrijk om herhaald slachtofferschap aan te pakken?

Zowel uit het door RCM-advies uitgevoerde literatuuronderzoek als de secundaire analyse van de Politiemonitor Bevolking komen drie argumenten naar voren die voor een aanpak van herhaald slachtofferschap pleiten.

  1. Allereerst blijkt de aanpak van herhaald slachtofferschap een zeer efficiënte manier om criminaliteit aan te pakken. Slachtofferschap is de beste voorspeller van toekomstig slachtofferschap die wij kennen. Bovendien blijkt herhaald slachtofferschap bij uitstek geschikt om preventieve en repressieve middelen en inspanningen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Deze middelen en inspanningen worden immers daar ingezet waar ze in potentie het hoogste rendement kunnen opleveren.
  2. Naast dit pragmatisch argument is er ook een moreel argument waarom de aanpak van herhaald slachtofferschap prioriteit moet krijgen. Herhaald slachtofferschap leidt tot onevenredig hoge financiële en emotionele schade. Bij woninginbraak is het bijvoorbeeld zo dat meer dan een kwart van de slachtoffers daar blijvende emotionele schade van ondervindt. Bij een herhaalde woninginbraak neemt deze schade exponentieel toe. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat herhaald slachtofferschap als risicofactor moet worden beschouwd voor ernstige emotionele schade en als criterium voor speciale aandacht inzake slachtofferzorg (Winkel 1997).
  3. Tot slot, blijkt uit dat vooral de kwetsbare groepen in onze samenleving bovengemiddeld het object zijn van herhaalde woninginbraak. Zo blijken herhaalde slachtoffers relatief vaker in achterstandswijken en huurwoningen te wonen en vaker uit minder gangbare migratielanden te komen dan burgers die geen of enkelvoudig slachtoffer zijn van woninginbraak.

meer over Herhaald Slachtofferschap...