home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Wat kun je concreet doen om herhaald slachtofferschap te bestrijden?

Politie
Politiekorpsen waar het relatieve aantal herhaalde woninginbraken boven de 10% of zelfs 15% ligt, kunnen hun voordeel doen met een op herhaald slachtofferschap geënte aanpak. De politie in deze regio’s zou haar activiteiten gerichter kunnen inzetten en bijvoorbeeld een extra inspanning kunnen verrichten door slachtoffers van woninginbraak gericht preventieadvies te geven. Gezien het feit dat de meeste herhaalde woninginbraken in de eerste maand na de eerste inbraak plaatsvinden, moet het geven van dit advies bij voorkeur zo snel mogelijk plaatsvinden. Als overbrugging kan de politie tijdelijk een zogenaamde alarmkoffer bij het slachtoffer plaatsen.

Overheden
Een preventieadvies is echter waardeloos wanneer deze niet wordt uitgevoerd. Om herhaald slachtofferschap te voorkomen, kunnen landelijke en gemeentelijke overheden subsidies in het leven roepen die het opvolgen van preventieadviezen bevorderen. Dit kan door middel van directe subsidiëring of het creëren van belastingfaciliteiten waarmee de kosten voor de preventiemaatregelen achteraf worden vergoed.

Verzekeringsmaatschappijen
Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen korting geven op polissen van goedbeveiligde woningen. Bij woninginbraak kunnen ze extra service aan het slachtoffer bieden door bij het herstel van de schade ook direct de rest van de woning goed te laten beveiligen.

Woningcorporaties
Woningcorporaties zouden extra aandacht aan herhaald slachtofferschap kunnen besteden door woningen waar eenmaal is ingebroken snel en goed te beveiligen. In wijken en woningcomplexen waar meer dan gemiddeld wordt ingebroken kan de zogenaamde wijkveiligheidsscan worden ingezet om te bepalen welke aanvullende maatregelen er in het complex en/of de wijk moeten worden genomen.

meer over Herhaald Slachtofferschap...