home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Doorbraakmeter

RCM heeft samen met het Expertisecentrum Woningcriminaliteit onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op het feit dat sommige korpsen succesvoller zijn in de aanpak van woninginbraak dan andere politiekorpsen. Uit deze Doorbraakmeter blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen het relatieve succes van een politiekorps, de activiteiten en/of maatregelen die dit korps heeft opgezet om woninginbraak aan te pakken en de manier waarop deze aanpak organisatorisch is ingebed. Het ontwikkelingsstadium waar een korps zich op dit moment in bevindt, bepaalt hierbij in hoge mate de mogelijkheden om een delict als woninginbraak effectief, doelmatig en klantgericht aan te pakken. De regionale verschillen blijken voor een belangrijk gedeelte te kunnen worden verklaard door:

  1. de mate waarin de verschillende korpsen ernst maken om de aanpak van woninginbraak in hun regio ook daadwerkelijk te verbeteren,
  2. de persoonlijke inzet en het mandaat van de portefeuillehouders en coördinatoren woninginbraak en
  3. de mate waarin korpsen erin slagen om structurele problemen op het gebied van resultaat- & processturing, zelfevaluatie en kwaliteitsborging te tackelen.

De korpsen die zich het minst aantrekken van de landelijke afspraak - om de aanpak van woninginbraak in een periode van vier jaar drastisch te verbeteren - en bovendien weinig succesvol zijn in het tackelen van de hierboven genoemde structurele problemen, scoren duidelijk lager in de rankings dan de korpsen die hier wel ernst mee maken. De korpsen die over een egen het beste in de aanpak van woninginbraak.

Naast een verband tussen de inbedding van de aanpak van woninginbraak in de verschillende korpsen en het relatieve succes van hun aanpak, legt de Doorbraakmeter ook een relatie tussen het relatieve succes en de toepassing van enkele maatregelen. Vooral de combinatie Infodesk/Regionaal Informatieknooppunt Woningcriminaliteit (R.I.W.), woninginbrakenteams (W.I.T.’s) en delictgerichte criminaliteitsanalyse lijkt binnen het huidige ontwikkelingsstadium van de politie duidelijk een succesformule te zijn waarmee regionale korpsen het delict woninginbraak zowel effectief als doelmatig kunnen bestrijden.

goed gemotiveerde portefeuillehouder en coördinator woninginbraak (LAW-er) beschikken met voldoende mandaat en draagvlak scoren daarent

TIPS:
1. De Doorbraakmeter kan gemakkelijk worden aangepast om binnen een politiekorps ook de aanpak van andere delictvormen dan woninginbraak in kaart te brengen.
2. Als u als politieman geïnteresseerd bent in wat uw korps moet doen om woninginbraak nog beter aan te pakken vraag dan de Doorbraakmeter op bij uw regionaal procescoördinator woningcriminaliteit en kijk ook eens naar de
Maatregelenmatrix Woningcriminaliteit.
3. Heeft u vragen waar wij u mee kunnen helpen, aarzel dan niet en vraag het RCM