home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Analysetool Delictgerichte Criminaliteitsanalyse

Delictgerichte criminaliteitsanalyse
Politiemensen zitten niet stil. Ze zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om hun werk nog beter te kunnen doen. Binnen elk werkproces en elk vakgebied probeert de politie haar taken slimmer en efficiënter op te pakken. Dit met behulp van nieuwe kennis en nieuwe technologieën. Door een slimmere inzet van ‘blauw’ wil men niet alleen de boeven van straat halen, maar criminaliteit voorkomen voordat deze heeft plaatsgevonden.

Ook binnen het vakgebied criminaliteitsanalyse staan de ontwikkelingen niet stil. De afgelopen jaren is men er steeds beter in geslaagd instrumenten te ontwikkelen die aangeven ‘wat, waar, in welke mate plaatsvindt’. Op basis van deze inzichten kan het management strategische keuzen maken die aangeven welke delicten en probleemgebieden met voorrang worden aangepakt. Maar daarmee is het werk van de analist nog niet ten einde. Want om de prioritaire delicten daadwerkelijk efficiënt aan te pakken, zal het brede en globale beeld eerst moeten worden versmalt en verdiept. Een andere vorm van criminaliteitsanalyse is nodig om minder breed maar dieper in het onderwerp te duiken en exact aan te geven wat de politie kan doen om het bewuste delict zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Hiermee zijn tegelijk de drie kenmerken van delictgerichte criminaliteitsanalyse gegeven. Delictgerichte criminaliteitsanalyse:
a) beperkt zich tot een duidelijk afgebakend criminaliteitsprobleem of deliect;
b) tracht hier met behulp van een breed arsenaal van analysemethoden en –technieken maximaal inzicht in te krijgen;
c) om uiteindelijk tot een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan van aanpak te komen.

Delictgerichte criminaliteitsanalyse staat hierbij niet op zichzelf, maar is een logische vervolgstap op de inzichten die voortkomen uit instrumenten zoals criminaliteitsbeeldanalyses en criminaliteitskaarten. Deze laatste twee instrumenten geven met name aan welke delicten moeten worden aangepakt, terwijl delictgerichte criminaliteitsanalyse inzicht geeft in de vraag hoe de delicten moeten worden aangepakt.

Analysetool
De Nederlandse criminaliteitsanalist heeft momenteel de beschikking over diverse gestandaardiseerde analyse-instrumenten en analyseproducten. Deze instrumenten en producten hebben als voordeel dat ze qua opzet en uitvoering eenvormig zijn. Door overal en elke keer dezelfde soort analyse op dezelfde wijze uit te voeren, kunnen de uitkomsten van deze analyses gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en in verband worden gebracht. Op deze manier wordt het eenvoudiger om verschillende tijdsperioden en verschillende locaties (bijv.: verschillende politieregio’s) met elkaar te vergelijken en de conclusies op een hoger niveau te tillen. Daarnaast heeft het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten het voordeel dat ze de beoefening van het vakgebied eenvoudiger maken en analisten relatief ingewikkelde methoden en technieken kunnen toepassen zonder dat zij daarvoor eerst een wetenschappelijke opleiding moeten hebben gevolgd. Criminaliteitsanalyse wordt zo net als autorijden: ‘je hoeft niet te weten hoe het instrument werkt, als je het maar kunt besturen en de spelregels kent’.

Het Handboek Delictgerichte Criminaliteitsanalyse geeft een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een standaardinstrument delictgerichte criminaliteitsanalyse. Het richt zich op één type delict, in dit geval woninginbraak, en laat stap voor stap zien op welke wijze u als analist de gegevens over dit delict kunt verzamelen, schonen, bewerken en analyseren en hoe u de rapportage opstelt. Het is hierbij van belang dat u de volgorde van het handboek nauwgezet volgt en geen enkel onderdeel overslaat. Daar waar dit niet mogelijk is (bijv. doordat bepaalde gegevens in uw regio niet voorhanden zijn), kunt u dit aangeven in handige checklists. Een goed gebruik van deze checklists zal u bij de analyse helpen om inzicht te krijgen in welke analyses u wel en welke u niet kunt uitvoeren oftewel welke veranderingen u moet aanbrengen om de beoogde analyses alsnog gedaan te krijgen.

Veel van de analysetechnieken die bij delictgerichte criminaliteitsanalyse worden gebruikt zijn een stuk ingewikkelder dan de technieken die bij veel andere vormen van criminaliteitsanalyse worden gebruikt. Hierbij geldt echter weer het principe van de autobestuurder: ‘je hoeft niet te weten hoe het instrument werkt, als je het maar kunt besturen en de spelregels kent’. Echter net als bij autobestuurders zitten ook bij criminaliteitsanalisten een aantal nieuwsgierige mensen die graag meer willen weten en een blik ‘onder de motorkap’ willen werpen. Voor deze mensen is het stuk Technieken voor gegevensanalyse geschreven.

Voor een voorproefje uit het handboek klik hier...

TIP: In de bibliotheek en projecten & publicaties vindt u een groot aantal publicaties over het onderwerpen woninginbraak, delictgerichte criminaliteitsanalyse en data mining. Heeft u meer specifieke vragen, aarzel dan niet en vraag het RCM.